شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  گسکت اسپیرال وند » جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند
جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 150


جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 150

  NPS  Inner RingSealing ElementOuter Ring
Inside (d1)
Diameter
Inside (d2)
Diameter
Outside (d3)
Diameter
Outside (d4)
Diameter
1/214.219.131.847.8
3/420.625.439.657.2
126.931.847.866.8
38.147.860.576.2
44.554.169.985.9
255.669.985.9104.9
66.582.698.6124
381101.6120.7136.7
4106.4127149.4174.8
5131.8155.7177.8196.9
6157.2182.6209.6222.3
8215.9233.4263.7279.4
10268.2287.3317.5339.9
12317.5339.9374.7409.7
14349.3371.6406.4450.9
16400.1422.4463.6514.4
18449.3474.7527.1549.4
20500.1525.5577.9606.6
24603.3628.7685.8717.6
جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 300


جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 300

  NPS  Inner RingSealing ElementOuter Ring
Inside (d1)
Diameter
Inside (d2)
Diameter
Outside (d3)
Diameter
Outside (d4)
Diameter
1/214.219.131.854.1
3/420.625.439.666.8
126.931.847.873.2
38.147.860.582.6
44.554.169.995.3
255.669.985.9111.3
66.582.698.6130.3
381101.6120.7149.4
4106.4127149.4181.1
5131.8155.7177.8215.9
6157.2182.6209.6251
8215.9233.4263.7308.1
10268.2287.3317.5362
12317.5339.9374.7422.4
14349.3371.6406.4485.9
16400.1422.4463.6539.8
18449.3474.7527.1596.9
20500.1525.6577.9654.1
24603.3628.7685.8774.7
    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 600

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 900

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 1500

    جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند کلاس 2500


 لیست جدول ها در ابعاد دیگر 


کلمات کلیدی

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , فروش جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 316 , قیمت جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , لوله خرطومی آلومینیومی , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند درزدار , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند بدون درز , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 321