شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  کیت عایقی » کاربرد کیت عایقی فلنج
کاربرد کیت عایقی فلنج

 

کاربرد کیت عایقی فلنج

محدود نمودن جریان حفاظت کاتدیک در محدوده آن دسته از لوله هایی که باید در برابر سیستم حفاظت کاتدیک اصلی حفاظت شوند.

تقسیم الکتریکی خط لوله طویل به سیستم های متمایز حفاظت کاتدیک ایزوله نمودن یک خط لوله برای حصول اطمینان از اینکه حفاظت کاتدیک یا جریان های الکتریسیته پراکنده باعث افزایش خوردگی یا بروز خطر نشوند.

محدود نمودن انتقال بار استاتیک در عملیات تخلیه یا بارگیری در پایانه های ذخیره نفت.


    کيت عايق فلنج

    کيت عايق سري E

    کيت عايق سري F

    کيت عايق سري D

    کاربري کيت عايقي فلنج


 کیت عایقی 


کلمات کلیدی

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , فروش جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 316 , قیمت جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , لوله خرطومی آلومینیومی , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند درزدار , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند بدون درز , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 321